Homeopatinin Halk Sağlığı Sorunlarının Çözümündeki Yeri

Homeopati hakkında ülkemiz haricinde nasıl bir ilgi var görmeniz açısında güzel bir sunumu Türkçe’ye çeviri olarak katkıda bulunmak istedik. Orijinal kaynak olarak bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa Homeopati Komitesi (ECH) ve Société savante d’homéopathie (SSH) Başkanı Hélène Renoux MD, homeopatinin toplumun ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve karşılaması gereken çeşitli yolları tartışıyor.

Avrupa Homeopati Komitesi (ECH) ve Société savante d’homéopathie (SSH) Başkanı Hélène Renoux MD tarafından İnsani Homeopati Örgütü (H2O) çevrimiçi sempozyumu- 16 Ekim 2020’de sunum

Soyut :

Mevcut çevresel ve ekonomik zorluklar, tıp ve halk sağlığı alanındaki mevcut paradigmaları yeniden gözden geçirmemize ve bütünsel paradigmayı gerekli bir evrim olarak kabul etmemize neden oluyor.

Antimikrobiyal direnç, şiddetli çevre kirliliği, küresel ekonomik kriz, bunlarla mücadele etmek için uyarlanmış çözümler bulana kadar değişmeyecek gerçekler. Ve şimdi Covid 19 krizi durumu daha da kötüleştiriyor.

Tamamlayıcı ve alternatif tıp, genel olarak konuşursak ve özellikle homeopati, sunması gereken bazı çözümlere sahiptir ve sağlık otoritelerimiz tarafından dikkate alınmalı ve onaylanmalıdır. DSÖ, bununla ilgili olarak şimdiden iddialı bir strateji planı hazırladı.

Bu sunum, homeopatinin gelecekteki sağlık sisteminde sahip olabileceği katma değeri ve etkiyi açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için tanıtım ve sunumunda yapılması gereken değişikliklerin de altını çiziyor.

Anahtar Kelimeler:

Homeopati – Halk sağlığı sorunları – antimikrobiyal direnç – çevresel kriz – Covid krizi

Giriş : Homeopatinin Avrupa’daki Mevcut Durumu

Homeopati zaten fiilen dünyada var olan önemli bir tıp sistemidir. Avrupa’da nüfusun %29’u günlük sağlık bakımı için homeopati kullanıyor [1] Homeopati uygulaması farklı Avrupa ülkelerinde farklı şekillerde düzenleniyor. Bazı ülkelerde hükümet, uygulamanın denetlenmesinden sorumludur, diğerlerinde ise hükümetler bu denetimi ulusal düzenlere devretmiştir.

Bazı ülkeler tıbbi olmayan homeopatların çalışmasına izin verirken, diğerleri bu uygulamayı yalnızca tıp doktorlarıyla sınırlandırır[2]. Avrupalı ​​tıp doktorları, homeopatideki ek yeterliliklerini haklı çıkarmak için yerine getirmeleri gereken beklenen hizmetleri ve eğitimi tanımlayan bir Avrupa standardından artık yararlanabilirler.

Bu standart, var olduğunda kanunları geçersiz kılmayan, eksik olduğunda boşluğu doldurabilen gönüllü bir düzenlemedir[3]. Homeopatik tıbbi ürünler, kıtanın her yerinde eşit kalite ve güvenlik sağlayan Avrupa Direktifi 2001/83 EC tarafından düzenlenir [4].

Uluslararası düzeyde, Dünya Sağlık Örgütü, hasta hakları ve güvenliği yararına tamamlayıcı ve alternatif ilaçların entegrasyonunu ve teşvikini artırmayı amaçlayan bir stratejik plan yayınlamıştır[5].

Kıta genelinde karşılaştığımız birçok karşıtlığa rağmen homeopatinin var olması ve tam potansiyeline ulaşması gereken küresel çerçeve budur.

Homeopati ve Başlıca Halk Sağlığı Sorunları

Antimikrobiyal direnç

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) [6] tarafından bildirildiği üzere antimikrobiyal aşırı kullanımı, bakteri suşlarının mevcut antibiyotiklere karşı artan direncinden sorumludur.

Tüberküloz, bazı pnömoniler ve sepsis gibi birçok bakteriyel hastalık için antibiyotikler artık etkili değil ve onları tedavi edemiyoruz. Bu, ölümcül enfeksiyonların neden yeniden ortaya çıktığını açıklıyor ve antibiyotik çağından önce olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda daha fazlasını görmekten korkabiliriz.

Dünya Sağlık Asamblesi’nin 2015 yılında üye ülkeler arasında bu konuda farkındalığı artırmayı, enfeksiyon oluşumunu azaltmayı ve antibiyotik kullanımını optimize etmeyi amaçlayan uluslararası bir eylem planını onaylamaya karar vermesinin nedeni budur. 2016’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılan liderler , insan sağlığı ve aynı zamanda hayvan sağlığı ve tarımla ilgili olarak antimikrobiyal dirence karşı eylemlerini koordine etme sözü verdi [7]

Aslında tüm homeopatik pratisyenler, tedavilerinin enfeksiyonlara karşı etkili olduğunu ve hastaları, insan ve hayvan hastaları, evcil hayvanları veya çiftlik hayvanları için iyileşme süresini kısaltmaya yardımcı olduğunu uzun zamandır biliyorlar.

Nitelikli homeopatlar tarafından kullanılan kişiselleştirilmiş tedaviler özellikle etkilidir. Ancak bazı meslektaşların şüpheciliği ve mevcut Kanıta Dayalı Tıbbın zorlu kriterleri nedeniyle, bu bilgiyi güvenilir ve tekrarlanabilir kanıtlarla resmileştirmek gerekli hale geliyor. Bu, Kasım 2019’da Paris’te düzenlenen ve şimdi La Revue d’Homéopathie‘de okuyabileceğiniz son ECH konferansı sırasında daha önde gelen araştırmacılarımızdan bazıları tarafından yapılmıştır [8]

Önyargıya dayalı tartışmalar, değiş tokuşları tehlikeye attı ve hala da kaliteli bilginin bilim ve tıp camiasında yayılmasını engelliyor. Ancak çevre ve halk sağlığı endişeleri o kadar büyük ki, bu kavgaları aşmak bizim görevimiz.

Homeopatinin argümanlarını ve varlıklarını değerlendirmek için zaman ayırarak açık fikirli olduklarını ve meraklarını ifade eden siyasettekilere minnettarız.

Aynı zamanda, homeopatik topluluk, bir muhalif değil, onun kollarından biri olarak küresel bilim dünyasına tam olarak dahil olabilmesi için çalışmasının anlaşılmasını ve araştırmalarının kalitesini artırmaya kararlıdır.

Gözlemsel denemeler[9], antibiyotik kullanımını azaltmak için homeopati kullanan uygulayıcıların iyi sonuçlarını göstermiştir. Ancak taraftarlarımız, bu çalışma tasarımının yeterince sağlam olmadığını ve hastalarımızın daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olma eğiliminde olduğu için önyargılı olacağımızı söylüyor, bu da iyi sonuçlarımızın bir kısmını açıklıyor. Ancak bu gözlemsel denemeler, özellikle iki durumda RKÇ’ler tarafından doğrulanmaktadır: orta kulak iltihabı {10] ve çocukluk ishali (11) ve laboratuvar ortamları hücresel düzeyde neler olabileceğine ışık tutmaya başlamıştır [12]. Bu çalışmaların çoğaltılması ve doğrulanması gerekse bile, en azından şüphe, karşılaştığımız zorlu durumda homeopatiye fayda sağlamalıdır.

Covid 19 krizi

Covid krizinin başlangıcından beri homeopatik doktorlar hastalarının yanındadır. Fizyopatolojik varsayımlara değil semptomlara dayanan homeopatik yaklaşım duruma çok iyi uyuyor. Biz sadece hastaların yaşadıklarını doğru bir şekilde gözlemliyoruz ve acılarını dindirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

Bu nedenle, iç ağlarımızda gayri resmi olarak paylaşılan cesaret verici sonuçları fark ettik. Önleyici tedavi girişimleri ve başarılı reçeteler konusunda tavsiyeler aramızda dolaşıyor. Daha sonra kullanılabilir hale getirmek için bu veri toplamanın düzenlenmesine ihtiyaç olduğu açıkça ortaya çıktı.

Avrupa Homeopati Komitesi (ECH) ve Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) bu amaçla işbirliği yapma kararı almış ve böyle bir koleksiyonun ana amaçlarını kapsayan 3 ana proje belirlemiştir.

  • Hollandalı bir epidemiyolog olan Lex Rutten, en başarılı reçete edilen homeopatik ilaçları ve meslekten olmayan kişilerin kullanması için bir uygulamaya dahil edilebilecek daha belirgin semptomları olan, homeopati ile tedavi edilen Covid 19 vakalarına dayanan bir prognoz faktörü araştırması başlattı. .[13]
  • Hollandalı epidemiyolog Robbert van Haselen, homeopati ile başarılı bir şekilde tedavi edilen Covid vakalarının bir başka veri koleksiyonu olan ‘Vithoulkas Compass’ yazılımıyla da geliştirdi, bu vakalar için kalite kriterleri HomCase Care kılavuzlarına dayanarak [14]
  • Carlo Rezzani ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve orijinal olarak Radar yazılımına dayanan Clificol programı, Cliificol Covid projesini de başlattı. Cliificol Covid projesi, durumun gerçekliğini yansıtmak için, başarılı olsun ya da olmasın, homeopatlar tarafından tedavi edilen Covid vakalarını toplamayı amaçlamaktadır.(15)

Bu çalışmalar sayesinde daha sonra homeopati girdisinin ve pandemi sırasında homeopatların katılımının aslına uygun bir resmine sahip olabiliriz. Ancak daha iddialı hedefler tasavvur edilebilir.

Virüsün/virüslerin olası mutasyonları hakkında bilgi verebilen reçetelerin evrimine göre hangi ilaçların sonuç verdiğini şimdiden gözlemleyebiliyor, hatta semptomatolojinin zaman ve mekandaki değişimini takip edebiliyoruz.

Nihai hedef, semptomların kararsız yönü bunu gerçekten zorlaştırsa da, reçeteleri kolaylaştırmak için bir veya birkaç cins epidemius çaresi belirlemek olacaktır.

Covid 19’un kabul görmüş etkili tedavisinin olmaması, bize hastalarımıza bakmak için semptomatik ilaçlarımızı uygulama hakkı veriyor. Gelecek bize bu yaklaşımın önemi hakkında çok şey öğretecek.

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

Aynı zamanda yüksek bir ölüm oranından da sorumludurlar ve geleneksel tıp genellikle onları durdurmakta başarısız olur. Kanser özellikle önemli bir halk sağlığı sorunudur.

AB’de her 9 saniyede yeni bir kanser vakası teşhis ediliyor. Kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci önde gelen ölüm nedenidir ve sağlık ve sosyal sistemlerimiz üzerinde büyük bir yük oluşturur, hükümet bütçeleri üzerinde baskı oluşturur ve sağlıklı bir işgücü de dahil olmak üzere ekonominin üretkenliğini ve büyümesini olumsuz etkiler.

Kanserle mücadele, Avrupa’nın geleceği için temel öneme sahiptir. 2035 yılına kadar kanser vakaları ikiye katlanacak ve nüfusun tahminen %40’ı hayatlarının bir noktasında kanserle karşılaşacak. Ancak aynı zamanda zaten bildiklerimizi uygularsak tüm kanserlerin %40’ı önlenebilir. Avrupa Komisyonu tarafından Şubat 2019’da başlatılan AB Kanseri Yen Planı’nın gerekçesi de budur (Ekonomik konuların insan ihtiyaçlarından önce düşünülmesi dikkat çekicidir).

CAM ve aralarında homeopatinin iki düzeyde sunabileceği bir şey var

  • Homeopatinin onkolojide destekleyici bir tedavi olarak son derece uygun olduğunu belirtmek için artık yeterli kanıtımız var.[16] Avrupa çapında birçok merkez bu tür hizmetler sunmaktadır ve onkologlarla verimli işbirliği, homeopati sayesinde hastaların daha az yan etki ve daha iyi sonuçlarla geleneksel tedavilerden yararlanabileceğini göstermiştir.
  • Homeopatinin kanserde iyileştirici etkisine dair daha az ikna edici kanıtımız var, ancak Banerji protokolleri kesinlikle daha fazla araştırma gerektiren bu olasılığa biraz ışık tuttu [17]

İklim değişikliği ve çevre sorunları

Tekrarlayan endişeler haline geliyorlar ve gençlerimiz bize neden onlara sağlıklı ya da en azından yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya hazırlamadığımızı soruyor. Homeopati, dünyadaki tüm nehirlerin hormonlar ve antibiyotiklerle kirlendiğini bildiğimizde, çevresel olarak toksik ilaçlara ilginç alternatifler sunabilir [18]. Bu, homeopati gibi alternatif ve uygulanabilir çözümler aramanın gerekliliğini göstermektedir.

Aynı düşünceler, agrohomeopatinin ölümcül pestisit balesinden kurtulmanın bir yolu olduğu tarımda da geçerlidir [19]

Ekonomik Kriz ayrıca, gelişmiş ilaçların çoğu artık nüfusun büyük bir kısmı tarafından karşılanabilir olmadığında, bulaşıcı hastalıkların ve yoksullukla ilgili hastalıkların yayılmasını teşvik eden bir sağlık sorunu haline gelir. Bu açıdan da, homeopatinin maliyet etkinliği ilgili bir cevaptır ve gelişmekte olan ülkeler tarafından zaten bu şekilde değerlendirilmiştir.

Halkın Sağlıkla İlgili Tutum ve Beklentilerindeki Değişiklikler

Dijon Üniversitesi’nden gelen bir Fransız ekip tarafından Fransa’da, ardından Polonya’da yürütülen ve homeopati hakkındaki mevcut tartışmaların nedenlerini araştırmayı amaçlayan devam eden bir sosyolojik çalışma, farklı kahramanların zihinsel tutumlarını ortaya çıkarma fırsatı sundu: bilim adamları, öğrenciler ve kullanıcılar. Bu çalışmanın ilk yayınlanan raporunda [20], bilim camiasının artıları ve eksileri arasında tanımlanan paradigmaların modern ve post-modern düşünme biçimlerine ait olduğunu okuyabiliyoruz.

Konvansiyonel bilim topluluğu, düşünce ve inancını, istatistiksel olarak kanıtlanmış verilere dayanan, herhangi bir dış, çevresel etkiden kaçınan ve gözlemleri sıralayan modern paradigmaya dayandırırken, homeopatik topluluk post-modern paradigmayı kullanır.

Bu post-modern varsayım daha bütünseldir; kişinin zihnine ve bedenine bir bütün olarak yaklaşır ve bu bütün ‘yer dışı’ değil, çevresel faktörlerle etkileşim halindedir.

Her ikisinin de temel kaygısı hastalarının iyiliğidir, ancak buna ulaşmanın yolu farklıdır. Aradaki fark, bir bedenin yalnızca acı çeken kısmına hitap ederek geri kalanını görmezden gelmek ya da bir bedenin acı çeken kısmını geri kalanın ifadesi olarak ele almaktır.

Küresel hasta popülasyonu sorgulandığında, post-modern düşüncenin daha popüler olduğu görülüyor ve bu, homeopatinin defalarca karalanmasına rağmen, hastalar arasında neden en çekici ilaçlardan biri olmaya devam ettiğini açıklıyor (son anketlere atıfta bulunursak). [21]). Bakım etiği, dünya çapında insanlar arasında büyüyen bir endişedir ve geleneksel bilim topluluğu ile halk arasındaki boşluk genişlerken homeopati bu evrimle uyumludur. [22]

Homeopatinin geleceği için ihtiyaçlar

Homeopati şimdi tarihinde bir dönüm noktasında. Dünyanın karşı karşıya olduğu kritik an, terapimizin, en azından dünyanın sağlık geleceği için, geleceğin çözümlerinden biri gibi görünmesini sağlıyor. Eski tariflerin sınırlarını zorlayan alternatifler sunuyor ve küresel zihniyetlerdeki değişimlere uyum sağlıyor.

Homeopatik topluluğun akıllıca hareket etmesi, ciddiyetini, güvenilirliğini, alaka düzeyini göstermek için küresel bilim topluluğuyla olan köprüyü yeniden kurması ve diğer yandan felsefesine sadık kalması gerekir.

Bu ikili amaca ulaşmak için yeni araçlara ihtiyacımız var. Zorlu homeopatik beklentilerin yanı sıra zorlu EBM kriterlerini yerine getirerek homeopatinin etkinliğini değerlendirmek için belirli bir yol bulmamız gerekiyor.

Büyük gruplar ve katı protokoller içeren gözlemsel çalışmalar ilk adımdır ve bizim uygulamalarımızı yansıtabilirler. Bu amaçla, yüksek kaliteli kasa koleksiyonları göz ardı edilmemesi gereken değerli bir araçtır ve hepimiz bu tür projelerde yer alarak onlara gereken boyutu vermeliyiz.

Bireyselleştirilmiş homeopatik tedaviler içeren EBM randomize klinik deneyleri de rakiplerimize hitap etmek, onların dilini konuşmak ve onların avlusunda oynamak için temel argümanlardır.

Nitel ve nicel araştırmaları birleştiren karma araştırmalar da her iki zorlu beklentiyi de karşılayabilir. Denemenin kanıtlama süreçlerine çok benzeyen ilk nitel bölümü, hastaların kendileri tarafından deneyimlenen homeopatik tedavilerin gerçek sonuçlarını belirleyecektir [23] ve bu sonuçlar daha sonra ikinci adım olan nicel için kalite kriterleri olarak seçilmiştir. RCT’ler, homeopatik tedavilerin gerçek etkilerinin hakkını verirdi. Bu çalışmaları gerçekleştirmek için çabalarımızı birleştirebilir ve onlar hakkında gururla iletişim kurabilirsek, hakkımızı almalıyız.

Çözüm

Homeopati muhtemelen tıbbın geleceğidir ve bunu bilinir, anlaşılır ve belirgin kılmak bizim görevimizdir. Rakiplerimiz bir devrin sonu için mücadele ediyor ve onlara güven vermeli ve önyargılarıyla savaşmak yerine taşıdığımız umudu göstermeliyiz. Dünyada görmek istediğimiz değişimin kendisi olalım. [24]

Referanslar

References

1- CAMbrella report : https://cordis.europa.eu/project/id/241951/reporting

2 – ECH website :  https://homeopathyeurope.org/fr_FR/regulatory-status/

3 – CEN website :  https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:41763,1214414&cs=1967841B314EEFF1FDADDD82CE35E11C3

4 – EU Directive :  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_consol_2012/dir_2001_83_cons_2012_en.pdf

5 – WHO strategy plan 2014/2023 for TCM : https://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/

6 – https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/antibiotic-resistance-found/fr/

7 – https://www.who.int/fr/news-room/detail/21-09-2016-at-un-global-leaders-commit-to-act-on-antimicrobial-resistance

8 – La Revue d’Homéopathie Vol 10 – N° 4 – décembre 2019 – P. 151-e73 – © Elsevier Masson – Homéopathie et antibiorésistance

https://www.em-consulte.com/revue/REVHOM/10/4/table-des-matieres/

9 – Grimaldi-Bensouda L, Begaud B, Rossignol M, Avouac B, Lert F, et al. Management of upper respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 Cohort Study in France 2007-2008. PLoS ONE 2014; 9: e89990.

10 – Jacobs J, Springer DA, Crothers D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2001; 20: 177–183.

11- Jacobs JJiménez LM, Gloyd S, Gale JL, Crothers D. Treatment of acute childhood diarrhea with homeopathic medicine: a randomized clinical trial in Nicaragua. Pediatrics 1994; 93:719-725.

12 – de Paula Coelho C, Motta PD, Petrillo M, de Oliveira Iovine R, Dalboni LC, Santana FR, Correia MS, Casarin RC, Carvalho VM, Bonamin LV. Homeopathic medicine Cantharis modulates uropathogenic E. coli (UPEC)-induced cystitis in susceptible mice. Cytokine 2017; 92:103-109. doi: 10.1016/j.cyto.2017.01.014.

13- Rutten L. Prognostic factor research in Homoeopathy. Indian J Res Homoeopathy 2016;10:59-65

14- Van Haselen RA. Homeopathic clinical case reports: Development of a supplement (HOM-CASE) to the CARE clinical case reporting guideline. Complement Ther Med 2016 : 25:78-85

15 – https://www.clificol.net/

16 – Bagot JL. L’homéopathie, une réponse intéressante aux effets secondaires des thérapies ciblées revhom. 2017 ;8(3) :130-136 DOI: 10.1016/j.revhom.2017.07.020

17 – Sen Pathak,, Asha S. Multani, Pratip Banerji & Prasanta Banerji – Ruta 6 selectively induces cell death in brain cancer cells but proliferation in normal peripheral blood lymphocytes: A novel treatment for human brain cancer  – International Journal of Oncology  23: 975-982, 2003

18 – Joel, L. (2019), Antibiotics are flooding Earth’s rivers, Eos,100,   https://doi.org/10.1029/2019EO127001. Published on 05 July 2019.

19- Sushobhan S & al. Agrohomeopathy : an emerging field of agriculture for higher crop productivity and protection of plants against various stress conditions. 2018 IJRAR October 2018, Volume 5, Issue 4
20- Di Scala E & al. L’homéopathie en question. HOMEOCSS projet de recherche sociétal sur la controverse au sujet de l’homéopathie. Editions l’Harmattan (2020)

21-Barthelemy L Desforges Z. Les français et l’homéopathie. Ipsos Public Affairs ( 2018) https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/201811/les_francais_et_lhomeopathie_2018.pdf

22- Tronto JC. Moral Boundaries: a Political Argument for an Ethic of Care. Routledge Publishers (September 2015)

23- Sibeoni, J., Verneuil, L., Manolios, E. et al. A specific method for qualitative medical research: the IPSE (Inductive Process to analyze the Structure of lived Experience) approach. BMC Med Res Methodol 20, 216 (2020)

24- Quote attributed to Mahatma Gandhi according to Gandhi’s family. https://quoteinvestigator.com/2017/10/23/be-change/

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir